Shion Utsunomiya - Body fluids that intersect, the dense sex Utsunomiya (scene 2